اگر با سرپلوس خراب رانندگی کنید چه اتفاقی رخ میدهد؟

سرپلوس-شکسته

اگر با سرپلوس خراب رانندگی کنید چه اتفاقی رخ میدهد؟

اگر با سرپلوس خراب رانندگی کنید چه اتفاقی رخ میدهد؟

– باعث شکستن محفظه ساچمه ها شده و خودرو دیگر حرکت نمی کند.
– درصورت شکستن احتمال قفل کردن فرمان وجود دارد .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه